Segundo semestre Guía, Información y Asistencias Turísticas

1.385,00

1 × Matrícula 2º Semestre
260,00
1 × MP02 - Destinos turísticos
250,00
1 × MP05 - Recursos turísticos
312,50
1 × MP08 - Marketing turístico
250,00
1 × MP11 - Formación y orientación laboral
187,50
1 × MP12 - Empresa e iniciativa emprendedora
125,00